Kommersiella avtal

Vi är övertygade om att för att kunna skriva bra kommersiella avtal så krävs det, utöver goda kunskaper inom juridik, en förståelse för kundens förutsättningar och deras affär. Vårt genuina intresse för våra kunder och vår nyfikenhet på deras unika förutsättningar hjälper oss att hitta de bästa lösningarna. Det leder till att våra kunder gör bättre affärer, och vi får nöjdare kunder. Alla vinner!

Nedan kommer en kort genomgång av de olika typer av avtal vi kan hjälpa dig med. Kontakta oss för mer information!

Anställningsavtal

Alla bolag kommer förr eller senare att hamna i situationen att det börjar bli dags att anställa personal. Det är då viktigt att i sina anställningsavtal reglera anställningsvillkoren för att skydda sin verksamhet. Konkurrensklausuler eller bestämmelser om sekretess kan vara antingen nödvändiga eller onödiga. Framförallt i kunskapsintensiva bolag kan det vara av yttersta vikt att skydda sitt intellektuella kapital. Genom ett välavvägt anställningsavtal kan man minska riskerna en nyanställning innebär. Samtidigt är det viktigt att klausulerna är välavvägda. Allt för strikta anställningsavtal kanske skrämmer bort kompetens, samtidigt som det inte är säkert att de håller vid en juridisk prövning. För högre chefer och VD kan det även finnas specifik lagstiftning eller branschavtal att hålla koll på. Kontakta oss för vägledning.

Aktieägaravtal

När du är flera stycken som ska driva bolag tillsammans så kan det vara värdefullt att redan från början sätta er ner tillsammans och tydligt skissa upp vad ni har för planer med bolaget, inte bara idag men kanske 5–10 år framöver. Att upprätta ett aktieägaravtal är inte bara en fråga om att skriva ett enkelt avtal med några standardklausuler, det är minst lika mycket en övning i att gemensamt diskutera vad man vill med bolaget, och vad man inte vill. Den typen av diskussioner är så mycket lättare att ha innan dess att frågorna faktiskt uppkommer. Genom tydliga regleringar idag så riskerar man inte att hamna i onödiga, och kostsamma konflikter i framtiden.

Allmänna villkor

Det finns en stor mängd situationer som inte nödvändigtvis regleras av lag, eller regleras på ett otydligt sätt vilket gör utgången av situationen oklar. Otydligheter innebär alltid en risk för dig som företagare. Att kvantifiera och beräkna otydligheter är ofta dyrare än att istället förtydliga otydligheterna genom t.ex. allmänna villkor som klargör parternas rättigheter och skyldigheter. Framförallt i avtal mellan företagare (B2B) är detta viktigt, men även när man tecknar avtal med konsumenter kan det finnas situationer som inte regleras, eller som behöver förtydligas. Vi hjälper dig att se över vilka kommersiella risker som eventuellt kan finnas vid försäljningen av din vara/tjänst och hjälper dig att minimera, eller tydliggöra dessa risker/situationer.

Hyresavtal

En av de ofta stora kostnaderna för företagare är hyra av lokal. Exakt hur hyresavtalet utformas påverkar givetvis både den direkta kostnaden, men också den ekonomiska risk som hyresavtalet kan innebära. För dig som hyresvärd är det av yttersta vikt att försäkra dig om att saker såsom försäkring, bankgarantier osv. är tydligt genomtänkta, men också väl avvägda så att ditt erbjudande är marknadsmässigt. Vi ger råd och stöd till såväl hyresgäster som hyresvärdar.

Konsultavtal

Alla företagare kommer att ingå ett eller flera konsultavtal under driften av sitt bolag. Kanske är du konsult själv och behöver hjälp med att reglera ditt ansvar och dina åtaganden gentemot dina kunder. Är du inte konsult själv så kommer du vid ett eller flera tillfällen behöva anlita konsulter, många bolag anlitar konsulter löpande och i stor omfattning, antingen som avlastning i den egna verksamheten eller som underkonsulter vid specifika projekt. Precis som med anställningsavtal och allmänna villkor så är det viktigt att man här tänker efter före.

Sekretessavtal

Sekretessklausuler är en av de viktigaste klausulerna i ett avtal, och ingår nästan alltid mer eller mindre som en standardklausul. Lagen om företagshemligheter ger utöver liknande klausuler ett visst skydd men det skydd som lagen ger är inte alltid så heltäckande som man kan önska. Det kan även vara så att vissa typer av uppgifter som personal och/eller konsulter får ta del av ska utökas utöver den situation man först tänkte sig när man tecknade anställningsavtal/konsultavtal och då kan åtagandet avseende sekretessen behöva utökas genom ett sekretessavtal.

Letter of intent / term sheet

I situationer när två företag ska samarbeta om ett gemensamt mål eller när man vill diskutera investeringar/uppköp i tidiga skeden när inget ännu är bestämt kan det vara en god idé att upprätta ett LOI eller term sheet. Dokumenten upprättas för att man i skrift ska förtydliga vad syftet med samarbetet är. Om man delar med sig av information inför ett företagsköp så vill man förtydliga sekretess och vad uppgifterna får användas till, om man lägger ner tid och pengar på ett gemensamt projekt så vill man förtydliga vem resultatet ska tillfalla m.m. Man vill helt enkelt förtydliga syfte och skyldigheter för att på så vis sätta upp ramarna för samarbetet och skapa en arbetsro för parterna.