Tvist & Process

Tvister och processer är givetvis någonting som alla företagare helst undviker. Ibland kan dock hamna i situationer där man, trots att man försökt, inte lyckas lösa ut konflikten på egen hand. Här kommer vi in och kan ge er råd och stöttning för att ta er vidare. I den bästa av världar så lyckas vi jämka er och motpartens intressen på ett sådant sätt att båda blir nöjda (eller så lite missnöjda som möjligt). Om det inte går så bistår vi er givetvis hela vägen för att tillvarata era intressen.

När enskilda parter inte kan komma överens kan tvisten avgöras genom att inleda en process i allmän domstol. Detta är givetvis någonting man vill undvika men det kan ibland vara nödvändigt att åtminstone inleda en process för att föra diskussionen framåt. Det oftast bästa sättet att lösa en tvist är genom förlikning. En sådan kan nås såväl inom som utom rätten. I vissa fall kan det vara lämpligt att ta in en medlare och i andra fall så kan det räcka att parterna sätter sig ner tillsammans, med eller utan ombud för att försöka lösa den situation som uppstått. Går inte detta så får man givetvis i sista hand låta domstolen reda ut frågan, och då är vi där för att hjälpa er!

Det kan även uppstå situationer där du inte är överens med en myndighet avseende någon typ av beslut som fattats av dem, vi kan då hjälpa er med att driva den offentligrättsliga processen och överklaga myndighetens beslut.